วิสัยทัศน์ของโรงเรียนนานาชาติอริสตา

จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยใช้หลักสูตรนานาชาติจากประเทศออสเตรเลียด้วยกระบวนการเรียนรู้ภายใต้รูปแบบ interactive learning (การเรียนรู้เชิงปฎิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม) เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลซึ่งมีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้ และพร้อมพัฒนาตนก้าวสู่การเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

---

Our  Vision 

Conducting quality education of international standards using Australian curriculum with an interactive learning aiming to produce effective communicators, knowledgeable and developing themselves as Thai and citizens of the world.   

 ---

พันธกิจของโรงเรียนนานาชาติอริสตา

เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบโรงเรียนนานาชาติตามมาตรฐานสากลแก่ผู้เรียนในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและใกล้เคียง โดยกำหนดพันธกิจไว้ดังนี้

1.    จัดการศึกขั้นพื้นฐานในรูปแบบโรงเรียนนานาชาติให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรนานาชาติของประเทศออสเตรเลียโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงปฎิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม (interactive learning) เพื่อสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพ มีความคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์มีทักษะชีวิตที่ดีรอบด้าน รู้คุณค่าตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้ มีจิตอาสา ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถสื่อสาร และบริการคนอื่นได้อย่างมั่นใจและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มีศักยภาพ

2.    พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างประเทศซึงมีความรู้ความสามารถและประสปการณ์ในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรนานาชาติ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้โดยแปลงหลักสูตรเพื่อสร้างการเรียนรู้เชิงปฎิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม (interactive learning) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สร้างประสปการณ์และเกิดทักษะชีวิต

3.     ประสานงานกับหน่วยงานด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านการศึกษา 

---

 

Our  Mission 

   

1. Manages the school to meet an international standards with Australian curriculum framework using Interactive Learning Program to build up quality students who have creative thinking, self-confidence and good life skills who will be able to work as team players, show and act with the spirit of volunteerism in the society, communicate effectively, serve others confidently who can become good examples of Thai citizens and potential global citizens.

2.   Improve the quality of the teaching program by using qualified foreign teachers who are committed on self-development to maximize instructional effectiveness at all times.

 

3.   Collaborate with educational organisations both domestically and internationally to enhance the quality of educational management service.

 

© 2020 aristar.ac.th