Image

กรอบการเรียนรู้

Let's Know about Learning Framework in brief

กรอบการเรียนรู้ช่วงปฐมวัย ของประเทศออสเตรเลีย (EYLF)

จากความตั้งใจที่ AIS จะจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ดั้งนั้น AIS จึงได้นำระบบกรอบการเรียนรู้ของประเทศออสเตรเลีย (EYLF) เพื่อสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ขั้นปฐมวัย โดยอยู่ภายใต้ 3 แนวคิดหลักของ EYLF นี้ซื้งประกอบด้วย

Belonging, Being, and Becoming
การเป็นส่วนหนึ่ง, การเป็น และ การกลายเป็น

ทั้ง 3 แนวคิดนี้เปรียบเสมือนเสาหลักที่ค้ำกรอบการเรียนรู้นี้เอาไว้ ก็คือ "Children's Learning" (การเรียนรู้ขั้นปฐมวัย) อีกทั้งยังมีส่วนที่เปรียบเสมือนโครงหลังคาอีก 3 ประการคือ Principles (หลักการ), Practices (การปฏิบัติ), Learning Outcomes (ผลลัพธ์การเรียนรู้) เมื่อทั้งหมดนี้ถูกนำมาใช้อย่างมีระบบ ทำให้กรอบการเรียนรู้นี้มีประสิทธิภาพสูงมากสำหรับการเรียนรู้ขั้นปฐมวัย
Image

ภาพด้านล่างเป็นโครงสร้างของ EYLF:

Image
Image

Belonging
การได้เป็นส่วนหนึ่ง

การได้เป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งก็คือการรับรู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของที่ใดและกับใคร นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่ของมนุษย์ เด็กเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหนึ่ง ของกลุ่มวัฒนธรรมหนึ่ง ของบริเวณละแวกบ้านแห่งหนึ่ง และของกลุ่มชุมชนกลุ่มหนึ่งในระดับกว้างขึ้น การเป็นส่วนหนึ่ง เป็นการยอมรับว่าเด็กจะต้องพึ่งพาอาศัย ผู้อื่นและพื้นฐานของความสัมพันธ์ในการจำกัดความเป็นอัตลักษณ์ของเด็กเอง ในช่วงปฐมวัย และตลอดชีวิต ความสัมพันธ์ต่าง ๆ นี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับรู้สึกรับรู้ในการเป็นส่วนหนึ่ง การเป็นส่วนหนึ่ง เป็นศูนย์กลางของ การเป็น (being) และการกลายเป็น (belonging) โดยการหล่อหลอมให้เด็กเป็นคนที่เด็กเป็นและคนที่เด็กสามารถเติบโตไปเป็น ได้

Being
การเป็น

ช่วงวัยเด็ก คือ ช่วงเวลาที่เด็กจะเป็น จะค้นหา และจะสร้างความหมายของโลกของเด็ก การเป็น ตระหนักถึงความสำคัญของ ที่นี่และตอนนี้ ในชีวิตของเด็ก โดยเกี่ยวเนื่องกับความเป็นปัจจุบันและการที่เด็กรู้จักตนเอง สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่น เข้าไปมีความสนุกและความซับซ้อนของชีวิต และพบกับความท้าทายต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ช่วงปีแห่งปฐมวัยมิใช่ช่วงที่มีการเตรียมพร้อมกับอนาคตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วย

Becoming
การกลายเป็น

อัตลักษณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ขีดความสามารถ ทักษะและความสัมพันธ์ของเด็ก มีการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงความเป็นเด็ก สิ่งเหล่านี้ได้รับการหล่อหลอมโดยเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ กัน การกลายเป็น สะท้อนกระบวนการขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วและสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงวัยแรกในขณะที่เด็กเรียนรู้และเติบโต โดยจะเน้นการเรียนรู้ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และอย่างแข็งขันในสังคม
Image
Image

Our Core Values

การนำกรอบการเรียนรู้มาใช้งาน

EYLF ได้กำหนดหลักการเอาไว้ 5 ประการ และแนวทางปฏิบัติอีก 8 ประการ ที่เป็นแนวทางในการทำงานของโรงเรียน ทั้งหมดมาจากการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้การศึกษาปฐมวัยมีประสิทธิภาพสูงสุด AIS ได้นำหลักการและแนวปฏิบัติมาใช้ในแบบของตนเองเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตนเอง สิ่งที่สำคัญคือหลักการและแนวปฏิบัติแต่ละข้อใช้ได้ผลกับเด็ก ครอบครัว และครูผู้สอน

Principles
หลักการ

 • ความสัมพันธ์ที่มั่นคง ให้ความเคารพ และได้รับการตอบแทนเท่ากัน
 • ความร่วมมือกันกับครอบครัว
 • ความคาดหวังสูงและความเท่าเทียมกัน
 • การให้ความเคารพต่อความหลากหลาย
 • การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการสะท้อนคิดทบทวน

Practices
แนวทางปฏิบัติ

 • การใช้วิธีการแบบองค์รวม
 • การตอบสนองต่อเด็ก
 • การเรียนรู้ผ่านการเล่น
 • การเรียนการสอนตามเจตนา
 • สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้
 • ความสามารถทางวัฒนธรรม
 • ความต่อเนื่องของการเรียนรู้และการเปลี่ยนผ่าน
 • การประเมินเพื่อการเรียนรู้

A sense of direction

ในส่วนสุดท้ายของ EYLF คือ ผลลัพธ์การเรียนรู้

Learning Outcomes
ผลลัพธ์การเรียนรู้

 • เด็กมีความรู้สึกรับรู้อย่างแรงกล้าในอัตลักษณ์
 • เด็กเชื่อมโยงเข้ากับโลกของพวกเขาและมีส่วนร่วมในโลกของพวกเขา
 • เด็กมีความรู้สึกรับรู้อย่างแรงกล้าในความเป็นอยู่ที่ดี
 • เด็กเป็นผู้เรียนที่มีความมั่นใจและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
 • เด็กเป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ EYLF
please visit https://dese.gov.au
Image