Image

ระดับชั้นอนุบาล

Let's Kindergarten Program details
Image
Image

ชั้นอนุบาล 1-3(3-6 years)

The Early Years Learning Framework for Australia
กรอบการเรียนรู้ช่วงปฐมวัย สำหรับประเทศออสเตรเลีย
"BELONGING, BEING, AND BECOMING"

คำเหล่านี้เป็นชื่อของ EYLF ด้วยเช่นกัน แต่มันเป็นมากกว่าคำพูดติดปาก ด้วยคำง่ายๆ สามคำนั้นได้สรุปสิ่งที่เราในฐานะนักการศึกษาขั้นปฐมวัย ที่ทำงานกับเด็กและครอบครัว
หากเด็กทุกคนที่อยู่ในความดูแลของเรา สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้ของการเป็นส่วนหนึ่งได้อย่างแท้จริง (a genuine sense of Belonging) และหากเด็กสามารถมีเวลาและพื้นที่ความรู้สึกในการเป็นตัวของตัวเอง (Being) และหากเด็กได้รับการสนับสนุนในสิ่งที่เด็กต้องการจะเป็น (Becoming) เมื่อนั้นครูผู้สอนถือว่าทำงานได้ดี และประสบความสำเร็จ

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง 3-6 ปี ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเอง การเรียนรู้วิชาการในระดับเบื้องต้น ฝึกความเคลื่อนไหวของร่างกาย และฝึกการเป็นศิลปิน โดยใช้การเล่นแบบโต้ตอบ, การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และการโต้ตอบ ทั้งหมดนี้สิ่งหลักในโปรแกรมนี้ การเรียนรู้โดยใช้การถามปัญหาเป็นฐาน เป็นแนวทางทั้งใน และนอกห้องเรียนเพื่อเตรียมเด็กวัยเตาะแตะเหล่านี้ในปีที่กำลังพัฒนาในฐานะพลเมืองโลก

อย่างไรก็ตามในฐานะโรงเรียนนานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย จึงมีการแนะนำการศึกษาของไทยให้กับนักเรียนเพื่อปลูกฝังความรักชาติ ความชื่นชมในวัฒนธรรม และความตระหนักรู้ในความเป็นคนไทย

*หมายเหตุ: วัตถุประสงค์การเรียนรู้เหล่านี้ถูกรวมเข้ากับหลักสูตร ACARA ดังนั้น มีจะการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตั้งแต่หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้น
หลักสูตรเต็มวัน
หลักสูตรเต็มวัน

จันทร์ - ศุกร์
09:00 - 15:00
40 สัปดาห์ / ปีการศึกษา

K1: ตารางเรียน
ธีมประจำสัปดาห์
ธีมประจำสัปดาห์

ธีมเป็นแนวคิดแบบรวมที่ใช้ในแต่ละสัปดาห์ สำหรับการนำเสนอบทเรียนเชิงสร้างสรรค์ และโต้ตอบของหน่วยการเรียนรู้

K1: ธีมประจำสัปดาห์
Image
Image

Our Core Values

ทักษะต่างๆ ที่เด็กจะได้เรียนรู้

พัฒนาความสำคัญของประสาทสัมผัสให้สอดคล้องกัน

พัฒนาความสำคัญของประสาทสัมผัสให้สอดคล้องกัน กับเด็กกลุ่มอายุนี้ ด้วยวิธีการทางกายภาพ ดนตรี และศิลปะตามหลักสูตร

เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ด้วยความมั่นใจ

เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ด้วยความมั่นใจ แสดงความเป็นอิสระของทักษะการช่วยเหลือตัวเองง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการในการทำความสะอาดห้องน้ำ สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนและผู้ใหญ่ที่คุ้นเคย แสดงความรู้สึกของตนเองจัดการความรู้สึก / พฤติกรรมของตนเองและแสดงอารมณ์ที่เหมาะสม

ให้ฟัง ทำความเข้าใจ และตอบสนองโดยให้เน้นความสนใจมากขึ้น

ให้ฟัง ทำความเข้าใจ และเปล่งเสียงเนื้อหาที่สื่อสาร และตอบกลับโดยใช้ประโยคง่ายๆ และเน้นให้มีความสนใจมากขึ้น

แสดงความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข

แสดงความสามารถในการแสดงตัวเลข ท่องตัวเลขตามลำดับ จับคู่ตัวเลขกับปริมาณ พัฒนาความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปร่างทางกายภาพ พื้นที่ และการวัด

พัฒนาทักษะการอ่านในระดับเบื้องต้น

พัฒนาทักษะการอ่านในระดับเบื้องต้น ในการอ่านอย่างอิสระ ที่มีความคุ้นเคยของโครงสร้างเรื่องราว และการจดจำคำคล้องจอง

แสดงความชื่นชมในชีวิตของบุคคลอื่น

แสดงความชื่นชมในชีวิตของผู้อื่น และในอาชีพที่แตกต่างกัน จำเหตุการณ์สำคัญ สำรวจวัตถุหรือสถานที่เกี่ยวกับความเหมือน และความแตกต่าง สร้างความเป็นตัวของตัวเอง

แยกแยะเครื่องหมายต่างๆ

แยกแยะเครื่องหมายต่างๆ ที่ทำบนกระดาษ และให้บอกความหมายกับเครื่องหมายเหล่านั้น

การแสดงออกถึงจินตนาการ

แสดงจินตนาการผ่านการกระทำทางกายภาพ เสียง และการสวมบทบาท

พัฒนาความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำในภาษาจีน

พัฒนาความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำวลี และประโยคในภาษาจีนผ่านเพลง และสื่อต่าง ๆ

LEARNING ASPECTS

วิชาการเรียนรู้ในแขนงต่างๆ และการพัฒนา

ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาและการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาและการสื่อสาร
 • การฟังและความสนใจ
 • ความเข้าใจ
 • การพูด
 • การอ่าน
 • การเขียน

ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโลก

 • ผู้คนและชุมชน
 • โลกและภูมิศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • เทคโนโลยี

HPE: การพัฒนาด้านสุขภาพ ร่างกาย ส่วนบุคคล สังคม และอารมณ์

 • การเคลื่อนย้ายและการจัดการ
 • สุขภาพและการดูแลตนเอง
 • สร้างความสัมพันธ์
 • ความมั่นใจในตนเองและการตระหนักรู้ในตนเอง
 • การจัดการความรู้สึกและพฤติกรรม

ศิลปะและดนตรี: การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

 • การเริ่มเรียนรู้ การใช้สื่อ และวัสดุต่างๆ
 • เป็นคนช่างจินตนาการ

คณิตศาสตร์: การแก้ปัญหาและการคำนวณเบื้องต้น

 • ตัวเลข
 • รูปร่าง
 • พื้นที่
 • การวัด

ภาษาจีน: การเริ่มเรียนรู้ภาษา

 • การฟัง
 • ความตั้งใจ
 • การพูด
Image
Image
Image
Image
Image

ชั้นอนุบาล 1 (3-4 years)

 • กรอกใบสมัครและส่งใบสมัคร
 • สัมภาษณ์ผู้ปกครองและเด็ก
 • ประกาศผล
 • จ่ายค่าลงทะเบียนเรียน
 • เด็กชายหรือเด็กหญิง อายุระหว่าง 3-4 ปี
 • ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือพิการทุพลภาพ ทางร่างกาย
 • รูปถ่ายแบบสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป
 • สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดาและมารดา
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) โดยหลักฐานต้องตรงกับทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม (กรณีรับเป็นบุตรบุญธรรม)
ค่าเทอม
 • เทอม 1 : 31,300 บาท
 • เทอม 2 : 31,300 บาท
 • เทอม 3 : 31,300 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ค่าชุดนักเรียน ชุดละ 350 บาท
 • ค่าชุดพละ ชุดละ 350 บาท
 • ค่าชุดอุปกรณ์นอนกลางวัน ชุดละ 250 บาท