Image

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

Let's Pre-Kindy Program details

ชั้นเตรียมอนุบาล(2-3 years)

การเรียนรู้ โดยใช้วิธีการให้เด็กเล่นเป็นพื้นฐาน
โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง 2-3 ปี ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเอง การเรียนรู้วิชาการในระดับเบื้องต้น ฝึกความเคลื่อนไหวของร่างกาย และฝึกการเป็นศิลปิน โดยใช้การเล่นแบบโต้ตอบ, การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และการโต้ตอบ ทั้งหมดนี้สิ่งหลักในโปรแกรมนี้ การเรียนรู้โดยใช้การถามปัญหาเป็นฐาน เป็นแนวทางทั้งใน และนอกห้องเรียนเพื่อเตรียมเด็กวัยเตาะแตะเหล่านี้ในปีที่กำลังพัฒนาในฐานะพลเมืองโลก
หลักสูตรเต็มวัน
หลักสูตรเต็มวัน

จันทร์ - ศุกร์
09:00 - 15:00
40 สัปดาห์ / ปีการศึกษา

ธีมประจำสัปดาห์
ธีมประจำสัปดาห์

ธีมเป็นแนวคิดแบบรวมที่ใช้ในแต่ละสัปดาห์ สำหรับการนำเสนอบทเรียนเชิงสร้างสรรค์ และโต้ตอบของหน่วยการเรียนรู้

Image
Image
Image
Image

Our Core Values

ทักษะต่างๆ ที่เด็กจะได้เรียนรู้

พัฒนาทักษะประสาทสัมผัสหลัก

พัฒนาทักษะทางประสาทสัมผัสหลักโดยใช้วิธีการทางกายภาพ ดนตรี และศิลปะตามหลักสูตร

การรับรู้รูปร่างทางกายภาพ

นับและจัดระเบียบวัตถุ พัฒนาความคงทนของวัตถุ พัฒนาความตระหนักถึงรูปทรงทางกายภาพพื้นที่และการวัด

ฟัง เข้าใจ และตอบสนอง

ฟัง ทำความเข้าใจ และเปล่งเสียงเนื้อหาที่สื่อสาร และตอบสนองโดยใช้ความคิดง่ายๆ

แสดงถึงความอยากรู้อยากเห็นต่อคนอื่นๆ

แสดงความอยากรู้อยากเห็นสำหรับคนอื่นโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว สำรวจวัตถุหรือสถานที่เกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่าง ค้นพบของเล่นที่มีกลไกต่าง ๆ และเริ่มเรียนรู้การใช้งาน

พัฒนาความสนใจในหนังสือภาพ

พัฒนาความสนใจในหนังสือภาพ ในการอ่านเรื่องราว

แสดงออกถึงการจินตนาการ

แสดงจินตนาการผ่านการกระทำทางกายภาพ เสียง และการสวมบทบาท

การรับรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองแบบง่ายๆ

จัดการและเคลื่อนย้ายวัตถุต่างๆ แสดงความตระหนักถึงทักษะการช่วยเหลือตนเองอย่างง่ายๆ เริ่มสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและผู้ใหญ่ที่คุ้นเคย แสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวของตัวเองและเริ่มจัดการกับความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเอง

พัฒนาความสนใจในภาษาจีน

พัฒนาความสนใจในเพลงภาษาจีนสำหรับเด็ก และเรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆ ที่เรียนรู้ผ่านเพลงเหล่านี้

LEARNING ASPECTS

วิชาการเรียนรู้ในแขนงต่างๆ และการพัฒนา

ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาและการสื่อสาร

 • การฟัง และความสนใจ
 • ความเข้าใจ
 • การออกเสียง
 • การพูด

ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโลก

 • ผู้คนและชุมชน
 • โลกและภูมิศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • เทคโนโลยี

HPE: การพัฒนาด้านสุขภาพ ร่างกาย ส่วนบุคคล สังคม และอารมณ์

 • การเคลื่อนย้ายและการจัดการ
 • สุขภาพและการดูแลตนเอง
 • สร้างความสัมพันธ์
 • ความมั่นใจในตนเองและการตระหนักรู้ในตนเอง
 • การจัดการความรู้สึกและพฤติกรรม

ศิลปะและดนตรี: การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

 • การเริ่มเรียนรู้ การใช้สื่อ และวัสดุต่างๆ
 • เป็นคนช่างจินตนาการ

คณิตศาสตร์: การแก้ปัญหาและการคำนวณเบื้องต้น

 • ตัวเลข
 • รูปร่าง
 • พื้นที่
 • การวัด

ภาษาจีน: การเริ่มเรียนรู้ภาษา

 • การฟัง
 • ความตั้งใจ
Image
Image
Image
Image
Image

ชั้นเตรียมอนุบาล (2-3 years)

 • กรอกใบสมัครและส่งใบสมัคร
 • สัมภาษณ์ผู้ปกครองและเด็ก
 • ประกาศผล
 • จ่ายค่าลงทะเบียนเรียน
 • เด็กชายหรือเด็กหญิง อายุระหว่าง 2-3 ปี
 • ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือพิการทุพลภาพ ทางร่างกาย
 • รูปถ่ายแบบสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป
 • สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดาและมารดา
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) โดยหลักฐานต้องตรงกับทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม (กรณีรับเป็นบุตรบุญธรรม)
ค่าเทอม
 • เทอม 1 : 28,100 บาท
 • เทอม 2 : 28,100 บาท
 • เทอม 3 : 28,100 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ค่าชุดนักเรียน ชุดละ 350 บาท
 • ค่าชุดพละ ชุดละ 350 บาท
 • ค่าชุดอุปกรณ์นอนกลางวัน ชุดละ 250 บาท