Image

เกี่ยวกับเรา

Let’s Know more about us

ปณิธาน · พันธกิจ & วิสัยทัศน์ · ปรัชญา

ปณิธานของโรงเรียน

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการจำลองสถานการณ์ และกำหนดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต มาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และลงมือปฎิบัติจริงคือแนวทาง และหลักการจัดการศึกษาที่ทางโรงเรียนนานาชาติอริสตาของเรา ได้ยึดถือปฎิบัติซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการปฎิสัมพันธ์ (interactive learning) โดยเริ่มต้นตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยก้าวไปสู่ระดับชั้นประถม และมัธยมศึกษา ผู้เรียนมีพัฒนาการอย่างรอบด้าน และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นหลักสูตรแห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย คือแรงบันดาลใจ และต้นแบบที่นำมาสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน (ระดับชั้นอนุบาล) ของโรงเรียนนานาชาติอริสตา

นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลของเรา เริ่มต้นด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัส (sensorial) ในชั้นเตรียมอนุบาล (Pre-kindy) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกาย ควบคู่กับการพัฒนาการสั่งการทางสมองสู่ประสาทสัมผัสทางร่างกาย ที่ครอบคลุมถึงการใช้กล้ามเนื้อมือเพื่อหยิบจับสิ่งของ การทรงตัวในการวิ่งและเดิน การแสดงออกทางหน้าตาทางอารมณ์ของประสาทสัมผัสทั้งห้าเป็นต้น

ภายหลังจากผ่านการเรียนรู้ในชั้นเตรียมอนุบาลแล้ว นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 โดยในการเรียนรู้ในระดับชั้นนี้ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผล เรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาศให้นักเรียนได้นำเรื่องราวจากชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นจริง มาเชื่อมต่อ และนำประสปการณ์ที่เกิดขึ้นจากบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตจริง

ในการจัดการเรียนการสอนภายใต้โปรแกรมการเรียนรู้ก่อนวัยเรียนในระดับชั้นอนุบาลนั้น ได้นำหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบองค์รวม (Holistic learning) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระทางด้านภาษา เพื่อสร้างทักษะการสื่อสาร (Literacy skill) ได้แก่วิชาการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชีววิทยา และสุขภาพ วิชาภูมิศาสตร์ และสังคมศาสตร์ วิชาเทคโนโลยี ศิลปการแสดง และดนตรี เพื่อสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหา (Numeracy skill)

สำหรับการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษานั้น จะมีการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการปฎิสัมพันธ์ (interactive learning) โดยแยกตามรายกลุ่มสาระวิชาต่างๆ 9 วิชากล่าวคือ 1. วิชาภาษาสังคม และวัฒณธรรมไทย, 2. วิชาภาษาอังกฤษ, 3. วิชาภาษาจีน, 4. วิชาคณิตศาสตร์, 5. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและชีววิทยา, 6. วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา, 7. วิชาภูมิศาสตร์สังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์, 8. วิชาดิจิตัลเทคโนโลยีมีเดี่ย, 9. วิชาศิลปการแสดงและดนตรี
Image
Image

Our Core Values

พันธกิจ & วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบโรงเรียนนานาชาติตามมาตรฐานสากล แก่ผู้เรียนในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และใกล้เคียง โดยกำหนดพันธกิจไว้ดังนี้
  • จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบโรงเรียนนานาชาติ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรนานาชาติของประเทศออสเตรเลีย โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงปฎิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม (interactive learning) เพื่อสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพ มีความคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์มีทักษะชีวิตที่ดีรอบด้าน รู้คุณค่าตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้ มีจิตอาสา ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถสื่อสาร และบริการคนอื่นได้อย่างมั่นใจ และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลกที่มีศักยภาพ
  • พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรนานาชาติ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้โดยแปลงหลักสูตร เพื่อสร้างการเรียนรู้เชิงปฎิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม (interactive learning) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์และเกิดทักษะชีวิต
  • ประสานงานกับหน่วยงานด้านการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านการศึกษา

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยใช้หลักสูตรนานาชาติจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยกระบวนการเรียนรู้ภายใต้รูปแบบ interactive learning (การเรียนรู้เชิงปฎิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม) เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลซึ่งมีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้ และพร้อมพัฒนาตนก้าวสู่การเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก
Image
Image

OUR CORE VALUES

ปรัชญาของโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติอริสตาเชื่อว่าการเรียนรู้แบบเชิงปฎิสัมพันธ์ในห้องเรียนโดยผ่านกิจกรรมจำลองสถานการณ์จากชีวิตจริง จะทำให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการอย่างรอบด้านทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มต่างๆที่หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนเกิดความรอบรู้ และเกิดพัฒนาการในบทบาท และหน้าที่ในฐานะเป็นลูกทีมผู้เล่นหรือแม้แต่เป็นผู้นำ ผู้เรียนจะสามารถพูด - สื่อสาร แสดงความคิดของตนได้อย่างเสรี และสร้างสรรค์ แสดงความรู้สึกในบางสถานการณ์ และแสดงผลงานศิลปะผ่านงานฝีมือ ผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหว และดนตรีหรือกีฬา และโครงงาน ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนให้สามารถสร้างทักษะการสืบค้น และจุดประกายให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ จากการสืบค้น เกิดพัฒนาการในทักษะการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนะความคิดเห็น เพื่อแก้ปัญหาจากการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ เกิดทักษะชีวิต และภูมิใจในผลงานของตนเอง นำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ให้กลายเป็นการทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Our Achievements

About the Numbers

0
โรงเรียนนานาชาติอริสตา เปิดมาตั้งแต่ปี
0
จำนวนนักเรียนที่รองรับเข้าเรียนได้
0
SQM. พื้นที่ทั้งหมดของห้องเรียน และห้องประกอบ