Image

ห้องเรียน และห้องประกอบ

Let’s Know about our facilities

เรามีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ปลอดภัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งข้อมูลการศึกษาและอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย

ห้องเรียน และห้องประกอบ

สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่นขนาดใหญ่
Science & Technology LAB
ห้องแลปทดลองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย
ห้องเรียน
ห้องเรียนขนาดมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ครบครัน
ห้องโถงเอนกประสงค์
ห้องโถงเอนกประสงค์ที่กว้างขวาง
ห้องสมุด
ห้องสมุดที่มีหนังสืออ่านนอกเวลา และสื่อในการเรียนรู้มากมาย
ห้องรับประทานอาหาร
ห้องรับประทานอาหารที่กว้างขวาง สะอาด ถูกสุขลักษณะ
Art & Language LAB
ห้องศิลปะ และห้องแลปฝึกภาษาที่ทันสมัย
สภาพแวดล้อมเป็นมิตร และปลอดภัย
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ทำให้เด็กรู้สึกถึงความเป็นมิตร และปลอดภัย โรงเรียนมีรั้วโดยรอบ และประตูโรงเรียนจะถูกปิดตลอดเวลา เด็กจะไม่สามารถออกมานอกโรงเรียนเองได้ ถ้าไม่มีคุณครูออกมาด้วย
Image
Image

โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่เพียบพร้อมสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นเรียน
เพื่อช่วยให้พวกเขาได้รับการศึกษาที่รอบรู้ในบรรยากาศที่เป็นมิตรและปลอดภัย

รอบรั้วโรงเรียน

Image
Image